Regulamin zajęć

slide-2
oferujemy
lekcje indywidualne
oraz zajęcia grupowe
Full Advantages
Use the
of Our Consulting Services
oferujemy
lekcje indywidualne
oraz zajęcia grupowe

Zapewniamy konkurencyjne ceny!

slide-1
lekcje
nauki i doskonalenia
nauki i doskonalenia
lekcje
pływania
lekcje
nauki i doskonalenia
pływania
pływania

Mamy tylko zadowolonych Klientów. Sprawdź naszą ofertę!

slide-3
Swim Motion
z pasji
do pływania
Top Notch
Get the
Services Within One Day
Swim Motion
z pasji
do pływania

zadzwoń lub napisz aby
zapisać się na lekcję

Regulamin zajęć Swim Motion

 1. Podstawą uczestniczenia w zajęciach jest zapisanie się na zajęcia poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.swimmotion.pl lub kontakt telefoniczny.
 2. Wykupienie przynajmniej jednych zajęć zgodnie z cennikiem na stronie www.swimmotion.pl.
 3. Cena obejmuje usługę nauki pływania/ doskonalenia za jednostkę zajęciową przypadającą jednorazowo.
 4. Opłata nie zawiera biletu wstępu na pływalnię.
 5. Płatność za zajęcia jest dokonywana z góry.
 6. Uczestnik zajęć lub w przypadku dziecka, jego rodzic lub opiekun prawny, zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zajęcia zgodnie z ustaleniami stron.
 7. Przesłanie formularza zgłoszeniowego, jak i wykupienie zajęć równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 8. Na zajęcia mogą zapisać się jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby niepełnoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych zapisu dokonuje rodzic/opiekun prawny.
 9. Uczestnik może odrabiać nieobecności, które zostały zgłoszone minimum 24h przed zajęciami.
 10. Odrabianie zajęć odbywa się w terminie uzgodnionym ze SWIM MOTION. W przypadku ustalenia terminu odrabiania zajęć ze SWIM MOTION i niepojawienia się uczestnika w ustalonym terminie zajęć, zajęcia zostają uznane za odrobione.
 11. W przypadku problemów zdrowotnych uczestnika uczestnictwo w zajęciach może być zawieszone, a część wniesionej opłaty, może być przeniesiona na kontynuację kursu w innym terminie uzgodnionym przez strony w miarę możliwości organizacyjnych. Rozliczenie nieobecności jest liczone od daty zgłoszenia w formie pisemnej nieobecności.
 12. Klienci SWIM MOTION zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz dbania o porządek i sprzęt.
 13. SWIM MOTION nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni oraz w innych pomieszczeniach.
 14. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zajęcia należy zgłaszać takie żądanie przed dokonaniem płatności.
 15. W przypadku, gdy uczestnikiem zajęć jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu realizuje jej rodzic/opiekun prawny.
 16. SWIM MOTION zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.swimmotion.pl.
 17. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez SWIM MOTION uczestnicy zajęć mogą przesyłać na adres: kontakt@swimmotion.pl. Reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania przez SWIM MOTION, w tym samym terminie uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji.

Zastrzeżenia prawne

 1. Materiały zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Portalem.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania danego elementu Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Serwisu oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą Administratora, w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 5. Portal oraz jego zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Administratora i jedynie we wskazanym zakresie.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 2. Dostęp do Regulaminu jest powszechny oraz nieodpłatny.

Masz pytania?
napisz do nas

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z zajęciami w szkole Swim Motion napisz do nas